Zhang Feng (Taolu)                                       Ng Boon Hock (Sanda)                             Lai Yong Sheng (Sanda)